دفتر سمنان

ردیف

 

عنوان دوره

 

کد دوره  تاریخ شروع تاریخ پایان مدت دوره  شرکت متقاضی

1

مهندسی ارزش  8789 99/03/11 99/03/13 18 برق منطقه ای سمنان
2 نقشه خوانی الکترونیکی در بخش انتقال 3484 99/04/04 99/04/05 12 برق منطقه ای سمنان
3 حفاظت سیستم های قدرت در نرم افزار digsilen 3098 99/06/12 99/06/13 16 برق منطقه ای سمنان
4 مفاهیم تجهیزات تولید انتقال و توزیع 3011 99/06/12-13 99/06/19 30 برق منطقه ای سمنان
5 دوره  gis  مقدماتی در بخش انتقال و فوق توزیع 3003 99/06/16 99/06/27 36 برق منطقه ای سمنان
6 گزارش نویسی فنی بخش انتقال و فوق توزیع p12503 99/05/27 99/05/27 6 تعمیرات شرکت نیرو توان انتقال و فوق توزیع سمنان
7 گزارش نویسی فنی بخش انتقال و فوق توزیع p12503 99/05/28 99/05/28 6 تعمیرات شرکت نیرو توان انتقال و فوق توزیع سمنان
8 آشنایی با آئین نامه ایمنی در عملیات شبکه های برق p12501 99/06/26 99/06/27 6 تعمیرات شرکت نیرو توان انتقال و فوق توزیع سمنان
9 اصول مانور شبکه 3381 99/07/12 99/08/06 34 برق منطقه ای سمنان
10 تراسفورماتوهای جریان و ولتاژ 3506 99/07/21 99/08/05 36 برق منطقه ای سمنان
11 اصول مبانی حسابداری و هزینه یابی 8546 99/07/20 99/08/14 36 برق منطقه ای سمنان
12 دستورالعمل ثابت بهره برداری 3417 99/07/23 99/08/07 30 تعمیرات شرکت نیرو توان انتقال و فوق توزیع سمنان
13 آشنایی با انواع رله و حفاظت در شبکه های توزیع 3536 99/09/1 99/09/08 12 شرکت توزیع برق سمنان
جهت اجرای دوره های آموزش(دفتر سمنان)آقای خوری نژاد با شماره 3422577-0233 تماس حاصل نمایید.