اطلاعیه

انتصاب

تاریخ : 03-06-1399

طی حکمی از سوی رئیس واحد آموزش مازندران آقای علی اصغر انتظاری به سمت سرپرست آموزشهای تخصصی و صلاحیت حرفه ای منصوب گردید.