خبر

نشست تخصصی مرکز پژوهشگاه نیرو مازندران با بزرگترین شرکت پیمانکاری تخصصی حوزه منابع آب استان مازندران

تاریخ : 26-09-1401

news-pic
نظر به اهمیت آموزش مهارت افزایی نیروی انسانی شرکتهای پیمانکاری و اهمیت اجرای طرح پیاده سازی ارزیابی صلاحیت حرفه ای ،مرکزپژوهشگاه نیرو مازندران نشست تخصصی آموزش در بخش صلاحیت حرفه ای با مدیرعامل و معاونین شرکت بهره برداری و توزیع آب استان مازندران درروزیکشنبه مورخ 19/09/1401 در محل دفترجلسات مازندران تشکیل داد .که در این جلسه مدیرعامل شرکت بهره برداری و توزیع آب استان جناب آقای مهندس طاهری ضمن ابرازخرسندی از استقرار مرکز مازندران بعنوان یکی از مراکز کانون ارزیابی صلاحیت وزارت نیرو درخواست برگزاری دوره های مشاغل فنی و تخصصی حوزه پیمانکاری متناسب با نیاز های شغلی شرکت توسط مرکز مازندران بوده است.در انتها ریاست مرکزمازندران جناب آقای دکترخان محمدی ضمن اعلام آمادگی برا ی برگزاری دوره های مورد درخواست درخصوص اهمیت طرح استقرارارزیابی صلاحیت حرفه ای مواردی را بیان نمودند. خاطر نشان دارد که در این جلسه مقرر شد اولین دوره شرکت بهره برداری و توزیع آب با عنوان قوانین و دستور العمل های جاری بهره برداری منابع آب بمدت 48 ساعت در دوه گروه به تعداد81 نفراز تاریخ 23/9/1401 و تعداد 45 نفر از تاریخ 30/9/1401 توسط مرکز پژوهشگاه نیرو برنامه ریزی و برگزارخواهد شود.که درپایان جلسه قطعیت نامه برای اجرا به شرکت ارسال شد.