خبر

جلسه توسعه و نظارت بر آموزش و پیگیری بند ز تبصره 15 قانون بودجه 1400

تاریخ : 02-09-1400

news-pic
جلسه دکتر خان محمدی با مدیر عامل محترم شرکت توزیع غرب مازندران جهت توسعه و نظارت بر آموزش و پیگیری بند ز تبصره 15 قانون بودجه 1400