خبر

جلسه فرهنگی برگزاری دوره های آموزشی ویژه ماه مبارک رمضان

تاریخ : 21-01-1400

news-pic

  در راستای  نامه ارسالی دفتر امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو به مسئولین فرهنگی و دینی شرکتهای صنعت آب و برق استانها در خصوص برنامه فعالیتهای فرهنگی و دینی سال 1400، این واحد آموزشی، همچون سنوات گذشته نسبت به برنامه ریزی برگزاری دوره های آموزشی ویژه ماه مبارک رمضان به صورت مجازی اقدام نمود.

به همین منظور طی جلسه این واحد آموزشی در مورخ 17/1/1400 با مسئولین محترم امور فرهنگی و دینی شرکتهای صنعت آب و برق استان، نسبت به نحوه برگزاری دوره های فرهنگی ماه مبارک رمضان بصورت مجازی، برنامه ریزی لازم انجام شد.