خبر

برگزاری آزمون   تغییر حالت اشتغال نیروهای شرکتی

تاریخ : 13-07-1399

news-pic

آزمون   تغییر حالت اشتغال نیروهای شرکتی شرکت های مدیریت تولید نیروی برق(نیروگاه ها)، روز پنجشنبه مورخ 10 مهرماه 99 بصورت سراسری در کشور برگزار گردید. موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق ،واحد آموزشی مازندران مجری این آزمون در استان توانست این آزمون را با رعایت کلیه پروتکلهای بهداشتی و با موفقیت در سطح شرکت مدیریت تولید برق نکا اجرا نماید.