خبر

جلسه آموزشی با مدیرعامل محترم شرکت توزیع نیروی برق مازندران

تاریخ : 02-07-1399

news-pic

در نشست رئیس واحد آموزشی و کارشناسان  آموزش مازندران با دکتر سپری مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران، دکتر خانمحمدی ضمن تبریک سمت جدید دکتر سپری و آرزوی موفقیت برای ایشان به ارائه گزارشی در خصوص ماموریتهای اصلی ساختار جدید مرکز آموزشهای تخصصی صنعت آب و برق  پرداختند. ایشان:

برنامه ریزی و اجرای آموزشهای تخصصی ، صلاحیت حرفه ای پیمانکارن و راهبری و نظارت بر مراکز آموزش غیر دولتی را از اهم ماموریتهای این مرکز دانستند. همچچنین در مورد صلاحیت حرفه ای پیمانکارن خواستار همکاری با شرکت توزیع نیروی برق مازندران در خصوص ایجاد سایت شبکه توزیع هوایی شدند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران نیز ضمن تشکر از واحد آموزشی مازندران، خواستار همکاری و تعامل بیشتر آموزشی با آن شرکت شدند.