گروه مهندسی مکانیک و نیروگاه

ردیف

 

عنوان دوره

 

کد دوره  تاریخ شروع تاریخ پایان مدت دوره  شرکت متقاضی

1

تفسیر برگزیده قرآن کریم TGCM-1033 99/04/1 99/04/19 28  مدیریت تولید برق نکاء
2 احکام زندگی در اسلام  TGCM-1034 99/04/2 99/04/19 20  مدیریت تولید برق نکاء
3 سیگنال های کنترل اتاق فرمان 3169 98/11/15 99/04/04 38  مدیریت تولید برق نکاء
4 سیگنال های کنترل اتاق فرمان 3169 98/11/16 99/04/05 38  مدیریت تولید برق نکاء
5 مدیریت جلسات اداری 8420 99/07/06 99/07/09 6  مدیریت تولید برق نکاء
6 کارگروهی و کار تیمی 9217 99/06/29 99/07/05 8 مدیریت تولید برق نکاء
7 مبانی مدیریت و رهبری در سازمان 9213 99/07/27 99/07/27 8 مدیریت تولید برق نکاء
8 دولت الکترونیک 7067 99/07/20 99/07/30 18  مدیریت تولید برق نکاء
9 تولید و نیروگاه 3415 99/08/19 99/09/10 30  مدیریت تولید برق نکاء
10 اجرای بودجه 8342 99/08/7 99/08/14 12  مدیریت تولید برق نکاء
11 آشنایی با تهديدات در فضاي سايبري در صنعت آب و برق TGCM-1083 99/08/6 99/08/06 6  مدیریت تولید برق نکاء
12 روشهای ارزیابی اثر بخشی آموزشی 8671 99/08/17 99/08/26 12  مدیریت تولید برق نکا
 جهت اجرای دوره های آموزشی(مکانیک و نیروگاه )آقای دکتر افرا با شماره 33106142 تماس حاصل نمایید.