گروه مدیریت و علوم پایه

ردیف

 

عنوان دوره

 

کد دوره  تاریخ شروع تاریخ پایان مدت دوره  شرکت متقاضی

1

آیین نگارش و مکاتبات اداری 8340 99/04/2 99/04/16 12  آب منطقه ای مازندران
2 آیین نگارش و مکاتبات اداری 8340 99/06/16 99/06/30 12  آب منطقه ای مازندران
3 آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل 8326 99/04/18 99/04/26 34 آب و فاضلاب مازندران و سمنان
4 آشنایی با اینترنت و کاربرد آن در امور دفتری 8325 98/10/29 99/01/31 24  توزیع برق مازندران
5 آشنایی با اینترنت و کاربرد آن در امور دفتری 8325 98/11/01 99/02/09 24  توزیع برق مازندران
6 مهندسی ارزش 8779 99/03/11 99/03/13 18  توزیع برق مازندران
7 مدیریت و مهندسی ارزش  9125 99/03/17 99/03/19 6  توزیع برق غرب مازندران
8 اخلاق فردی، اجتماعی و اداری TGCM-1035 99/03/03 99/03/13 20  آب منطقه ای مازندران

9

تفسیر برگزیده قرآن کریم TGCM-1033 99/03/04 99/03/13 28  آب منطقه ای مازندران
10 تربیت اسلامی با تاکید بر قرآن و احادیث TGCM-1070 99/03/05 99/03/13 8  آب منطقه ای مازندران
11 سبک زندگی بر مبنای اموزه های دینی TGCM-1050 99/03/07 99/03/13 8  آب منطقه ای مازندران
12 احکام زندگی در اسلام  TGCM-1034 99/03/08 99/03/13 20  آب منطقه ای مازندران
13 تفسیر ایات برگزیده مدیریتی   99/02/13 99/03/07 12  توزیع برق غرب مازندران
14 حسابرسی مدیریت 8663 98/09/18 99/07/23 18  آب منطقه ای مازندران
15 حقوق و تجارت کاربردی 8089 98/11/21 99/12/29 12 آب منطقه ای مازندران و شهید سلیمی
16 روش‌های نگهداری تجهیزات در انبار 8680 98/11/27 99/12/29 18  برق منطقه ای مازندران
17 مدیریت سبز- گروه 1   99/04/28 99/04/28 8  توزیع برق مازندران
18 مدیریت سبز- گروه 2   99/05/13 99/05/14 8  توزیع برق مازندران
19 مدیریت سبز- گروه 3   99/05/14 99/05/15 8  توزیع برق مازندران
20 کدینگ اموال 8717 99/06/1 99/06/26 34  توزیع برق مازندران

21

حسابداری ثبت معاملات 8371 99/06/3 99/07/23 12  توزیع برق مازندران
22 مستندسازی تجربیات 8771 99/06/4 99/06/05 16 شرکت توزیع خراسان شمالی
23 پولشویی 8091 99/06/26 99/06/26 8  برق منطقه ای مازندران
24 مدیریت سبز TGCM-1090 99/07/02 99/07/09 8  آب منطقه ای مازندران
25 آشنایی با جنک نرم 9041 99/07/06 99/07/13 6  آب منطقه ای مازندران
26 آشنایی با مولفه های اجتماعی موثر برسلامت(تاب آوری بانوان در اجتماع) TGCM-10979 99/06/16 99/06/19 8 نیروگاه-آب -توزیع غرب
27 آیین نامه برگزاری مناقصه و مزایده 8599 99/07/7 99/08/12 20  آب منطقه ای مازندران
28 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات براساس ایزو 27001 7063 99/07/22 99/08/14 24  برق منطقه ای مازندران
29 5s 8501 99/08/5 99/08/25 18  برق منطقه ای مازندران
30 مدیریت سبز TGCM-1090 99/07/28 99/07/29 8  آب منطقه ای مازندران
31 آشنایی با جنک نرم 9041 99/08/6 99/08/06 6  آب منطقه ای مازندران
32  نرم افزار کامپیوتری SPSS 8019 99/07/30 99/08/21 30  آب منطقه ای مازندران
33 معماری فن اوری اطلاعات سازمانی 7086 99/08/19 99/09/03 20 شرکت توزیع نیروی برق مازندران
جهت اجرای دوره های آموزشی(مدیریت و علوم پایه و رایانه)آقای کمالی با شماره 33106116 تماس حاصل نمایید.