جلسه آموزشی با معاونت محترم نیروی انسانی شرکت توزیع نیروی برق مازندران
news-pic

تاریخ : 13-10-1399

جلسه آموزشی با معاونت محترم نیروی انسانی شرکت توزیع نیروی برق مازندران
news-pic

تاریخ : 13-10-1399

بازدید ازآب شیرین کن نیروگاه
news-pic

تاریخ : 28-08-1399

یکصد و ششمین جلسه شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو دراستان مازندران -27 آبان ماه
news-pic

تاریخ : 28-08-1399

طرح خاتون
news-pic

تاریخ : 05-08-1399

جلسه آموزشی با مدیرعامل محترم شرکت توزیع نیروی برق مازندران
news-pic

تاریخ : 01-07-1399