برگزاری دوره آموزشی کار تیمی جهت کارکنان شرکت توزیع نیروی برق مازندران
news-pic

تاریخ : 10-07-1401

دیدار نوروزی همکاران واحد آموزشی و پژوهشی با مدیر عامل و معاونین محترم آب و فاضلاب مازندران
news-pic

تاریخ : 24-01-1401

یکصد و نوزدهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان مازندران
news-pic

تاریخ : 22-12-1400

یکصد و نوزدهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان مازندران
news-pic

تاریخ : 22-12-1400

یکصد و نوزدهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان مازندران
news-pic

تاریخ : 22-12-1400

نشست آموزشی واحد آموزشی و پژوهشی مازندران با معاون محترم منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق سمنان
news-pic

تاریخ : 05-08-1400