دفتر چالوس

ردیف

 

عنوان دوره

 

کد دوره  تاریخ شروع تاریخ پایان مدت دوره  شرکت متقاضی

1

فن ورز شبکه هوایی (گروه 1) - 99/03/11 99/05/12 139  توزیع برق غرب مازندران
2 فن ورز شبکه هوایی (گروه 2) - 99/03/17 99/05/20 139  توزیع برق غرب مازندران
3 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع(گروه 1) - 99/03/11 99/04/10 50  توزیع برق غرب مازندران
4 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع(گروه 2) - 99/03/17 99/04/28 50  توزیع برق غرب مازندران
5 فن ورز شبکه هوایی (گروه 1) - 99/06/17 99/09/26 139  توزیع برق غرب مازندران
6 رعایت ایمنی در شبکه های توزیع(گروه 1) - 99/06/17 99/08/30 50  توزیع برق غرب مازندران
 جهت اجرای دوره های آموزشی(دفتر چالوس)آقای پورکلهر با شماره 52333376 تماس حاصل نمایید.