گروه مهندسی برق و انرژی

ردیف

عنوان دوره

 

کد دوره  تاریخ شروع تاریخ پایان مدت دوره  شرکت متقاضی

1

تجهیزات پست بجز کلیدهای فشاری قوی p12502 99/03/11 99/03/19 24 سامان سوادکوه
2 گزارش نویسی فنی بخش انتقال و توزیع p12502 99/04/10 99/04/10 6 تانش
3 گزارش نویسی فنی بخش انتقال و توزیع p12404 99/04/17 99/04/17 6 تانش
4 آزمایش رله های حفاظتی و دستگاه های آزمایش رله 3529 99/04/15 99/04/18 18 تانش
5 آشنایی با پستها وشبکه های توزیع P12205 99/06/16 99/06/26 24  توزیع برق مازندران
6 معرفی، بازدیدها، سرویس و تعمیرات دوره ای پیشگیرانه P12401 99/06/20 99/06/20 6 تانش
7 معرفی رله های حفاظتی و انواع حفاظت در بخش انتقال و توزیع P12103 99/06/17 99/06/19 24 تانش
8 آشنایی با سیستم زمین p12501 99/06/22 99/06/23 16 تانش
9 آیین نامه  ایمنی در شبکه های عملیات برق(وزارت کار) 3619 99/06/18 99/06/19 6 تانش
10 روشهای کاهش تلفات در شبکه های توزیع P12102 99/07/13 99/07/22 36  توزیع برق مازندران
11 آشنایی با یراق آلات وهادیها   P12102 99/07/13 99/07/14 16 تانش
12 آشنایی با یراق آلات وهادیها   p12204 99/07/19 99/07/20 16 تانش
13 دستورالعمل ثابت بهره برداری 3417 99/08/17 99/08/25 16  برق منطقه ای مازندران
 جهت اجرای دوره های آموزشی(برق و انرژی)آقای دکتر رزاقی با شماره 33106142 تماس حاصل نمایید.