گروه مهندسی آب و محیط زیست

ردیف

 

عنوان دوره

 

کد دوره  تاریخ شروع تاریخ پایان مدت دوره  شرکت متقاضی

1

سیستم  اطلاعات جغرافبایی GIS 1305 98/10/23 99/02/14 30  آب منطقه ای مازندران
2 اصول و مبانی GIS  و کاربرد آن در آب و فاضلاب 2237 98/11/23 99/02/31 32 آب و فاضلاب مازندران
3 مدیریت بحران 1424 99/04/04 99/04/25 16  آب منطقه ای مازندران
4 مدیریت بهم پیوسته منابع آب 1984 99/05/15 99/06/19 30  آب منطقه ای مازندران
5 مدیریت بهم پیوسته منابع آب 1984 99/07/02 99/08/27 30  آب منطقه ای مازندران
6 آشنایی با نرم افزارهای تخصصی دیسپاچینگ 3362 99/06/25 99/06/27 24 برق منطقه ای سمنان
7 مدیریت بحران 1424 99/08/24 99/09/22 16 آب منطقه ای مازندران و فراخوان 
8 مدیریت بحران 1424 99/08/25 99/09/23 16 آب منطقه ای مازندران و فراخوان 
9 مدیریت بحران 1424 99/08/26 99/09/24 16 آب منطقه ای مازندران و فراخوان 
10 حقوق و تعیین حریم منابع آب 1528 99/08/27 99/09/25 30 آب منطقه ای مازندران و فراخوان 
11 پدافند غیر عامل 2190 99/08/06 99/08/08 18 آب و فاضلاب مازندران

 

 جهت اجرای دوره های آموزشی(آب و محیط زیست)آقای مهندس حاجی پور با شماره 33105271 تماس حاصل نمایید.